تبلیغات
نگین ولایت - این زن اگر مرد بود پیامبر می شد!!!

نگین ولایت
من مست شراب دل روحانی خویشم/مجنون علی رهبر عرفانی خویشم/هرچند حیا می کنم از دلبر دلها/ دلبسته ی دلدار خراسانی خویشم

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

((در زمان عیسى بن مریم علیه السلام ، زنى بود صالحه عابده ، چون وقت نماز مى شد، هر كارى كه داشت مى گذاشت و به نماز و طاعت مشغول مى شد روزى نان مى پخت ، مؤذن بانگ كرد، نان پختن رها كرد و به نماز مشغول گشت چون در نماز ایستاد، شیطان در وى وسوسه كرد: تا تو از نماز فارغ شوى نان همه سوخته شود. زن به دل جواب داد: اگر همه نان بسوزد بهتر كه روز قیامت تنم به آتش دوزخ بسوزد. دیگر بار شیطان وسوسه كرد كه : پسرت در تنور افتاد و سوخته شد. زن در دل جواب داد: اگر خداى تعالى قضا كرده است كه من نماز كنم و پسر مرا به آتش ‍بسوزاند من به قضاى خداى تعالى راضى گشتم و از نماز دست برندارم كه اللّه تعالى فرزند را نگاه دارد از آتش . شوهرِ زن از درِ خانه در آمد، زن را دید در نماز، نان را در تنور به جاى خویش دید نسوخته و فرزند را دید در آتش بازى مى كند و یك تار موى از او كم نشده و آتش به قدرت خداى عزّوجلّ بر وى بوستان گشته . چون زن از نماز فارغ گشت شوهر دست او را گرفت و نزدیك تنور آورد و در تنور نگریست ، فرزند را دید به سلامت و نان به سلامت هیچ بریان نشده ، تعجّب كرد و شكر بارى تعالى كرد و زن سجده شكر بجا آورد خداى عزّوجلّ را. شوهر فرزند را برداشت و به نزدیك عیسى علیه السلام برد و حال قصه با وى بگفت : عیسى علیه السلام گفت : برو از این زن بپرس تا چه معاملت كرده است و چه سرّ دارد از خداى ؟ اگرچه این كرامت اگر براى مردان بود، او را وحى مى آمد و جبرئیل براى وى وحى مى آورد. شوهر پیش زن آمد و از معالمتِ وى پرسید. زن جواب داد: كار آخرت پیش ‍گرفتم و كار دنیا را بازپس داشتم و دیگر تا من عاقلم هرگز بى طهارت ننشستم الا در حال زنان ، و دیگر اگر هزار كار در دست داشتم چون بانگ نماز بشنیدم همه كارها به جاى رها كردم و به نماز مشغول گشتم و دیگر هر كه با ما جفا كرد و دشنام داد، كین و عداوت وى در دل نداشتم و او را جواب ندادم و كار خویش با خداى خویش افكندم و به قضاى خداى تعالى راضى شدم و فرمان خداى را تعظیم داشتم و بر خلق وى رحمت كردم و سائل را هرگز باز نگردانیدم اگر اندك و اگر بسیار بودى بدادمى و دیگر نماز شب و نماز چاشت رها نكردمى ، عیسى علیه السلام گفت : اگر این زن مرد بودى پیامبر گشتى )).


نوشته شده در شنبه 17 دی 1390 توسط کوثر مجاهد
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Nasr19